Home

Welcome to My New Religion Blog

  • Làm việc rao truyền về Chúa

    March 17, 2020 by

    Có nhiều điểm mình cần phải suy nghĩ khi mình quyết định rao truyền cho Chúa Rao truyền cho Chúa không phải là “1 việc vô ích” đâu 1 Cô rinh tô 15:58 58 Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.